Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

zawiatrakami
zawiatrakami
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viakisiel-z-kota kisiel-z-kota
zawiatrakami
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
zawiatrakami
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viadecepcion decepcion
zawiatrakami
zawiatrakami
7171 8d15
Reposted frommartynkowa martynkowa viaslon slon
zawiatrakami
3904 9dcf
Reposted frommoai moai viaendAngel endAngel
zawiatrakami
Błąd, jaki popełnia kobieta, to opowiadanie o swoich kompleksach.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaendAngel endAngel
zawiatrakami
Reposted fromoll oll viamigotka migotka
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viamigotka migotka
zawiatrakami
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamigotka migotka
3932 a2b1
Reposted fromtron tron viamigotka migotka
zawiatrakami
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamigotka migotka
zawiatrakami
9447 a5c2
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viamigotka migotka
zawiatrakami
zawiatrakami
6771 e1a0 500
Reposted fromtfu tfu
zawiatrakami
2583 5353
Reposted fromtfu tfu
zawiatrakami
2596 23b2 500
Reposted fromtfu tfu

August 14 2017

zawiatrakami
Reposted frombluuu bluuu viakyte kyte
zawiatrakami
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl